lundi 13 août 2012

Hai ass main naien Diaper to-go, just daat Néidechst (Wëndel an Dicher) fir mat bei den Dokter oder an d'Schwemm etc.

Lo därf ech déi nai MugRugs och endlech weisen, d'Gebuertsdaagskand huet se scho kruut :)