vendredi 13 février 2015

Lang ass et hai roueg gewiercht. Dofir ass awer haiheem emsou méi Action well en neie Familienmembre baikoum. Natiirlech huet hatt och missen eng eegen Garde-robe mat an Maternité kréien ;)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire