vendredi 13 février 2015

Dann kruut Bomi awer och nach en Lieskessen
An sou eng Pöschelchen brauch een emmer fir seng Posch z'organiséieren ;)


Ech mengen ech weisen och lo mol einfach nach e puer Saachen déi am leschte Joer sou entstaan sin fir dem Fils seng nai Frendin, en Set fir eng Gebuert, e Gebuertsdaagskado fir en klenge Pompjees Fan
(et fehlen der nach wou ech mol nach keng Foto gema hun, ech mengen ech muss mech mol besser organiséieren!)
Lang ass et hai roueg gewiercht. Dofir ass awer haiheem emsou méi Action well en neie Familienmembre baikoum. Natiirlech huet hatt och missen eng eegen Garde-robe mat an Maternité kréien ;)